Privacy Policy/AVG

De SCI-website is eigendom van Safex Certificatie en inspectie Instelling (hierna: SCI) Voor SCI is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt SCI zich aan de eisen die de AVG stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop SCI gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verwerking van persoonsgegevens

De SNA heeft een notitie in maart 2018 gepubliceerd waarna Safex Inspectie Instelling B.V. die het SNA Schema uitvoert zich aan heeft geconformeerd.

Verwerken van persoonsgegevens

Deze notitie licht in het kort toe dat SNA de privacywetgeving goed heeft ingeregeld.

Verwerken Persoonsgegevens

SNA verwerkt gegevens van ondernemingen die zijn opgenomen in een SNA register. Persoonsgegevens kunnen hier onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld een naam of BSN nummer. SNA hecht veel waarde aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van de persoonsgegevens, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen.

Om dit te waarborgen heeft de SNA protocollen en een privacy statement opgesteld waarin wordt omschreven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze protocollen zijn afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG en verwerkersovereenkomst

Hieronder wordt uitgelegd waarom het niet nodig is om een verwerkersovereenkomst af te sluiten tussen een onderneming en een inspectie-instelling of tussen een onderneming en de SNA.

Volgens de AVG moet een onderneming een verwerkersovereenkomst sluiten wanneer een partij wordt ingeschakeld aan wie de verwerking van gegevens wordt uitbesteed en de onderneming deze partij instructies geeft met betrekking tot de te verwerken data.

Op basis van de norm en de reglementen voert een inspectie-instelling een inspectie uit om tot een onafhankelijk oordeel te komen. Hierbij past het niet dat de te inspecteren onderneming een instructie geeft aan de inspectie-instelling over hoe de inspectie dient te worden uitgevoerd.

De verwerking van eventuele persoonsgegevens in het kader van de inspectie vindt dan ook niet plaats namens en onder verantwoordelijkheid van de te inspecteren onderneming.

De inspectie-instelling verwerkt de persoonsgegevens voor haar eigen doelstelling, om vast te stellen of een onderneming voldoet aan de eisen van het SNA-keurmerk.

Hetzelfde geldt voor de SNA. De SNA bepaalt zelf het doel van en de middelen voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens van ondernemingen. Zowel de inspectie-instelling als de SNA zijn op basis van de AVG daarom verwerkersverantwoordelijke. Met een verwerkersverantwoordelijke hoeft geen verwerkersovereenkomst af te worden gesloten.

Indien u meer informatie wenst over hoe de inspectie-instelling omgaat met persoonsgegevens, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de inspectie-instelling die bij uw onderneming de inspecties voor het SNA-keurmerk uitvoert.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

SCI verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van SCI;
(iv) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van SCI en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van SCI.

Uw rechten

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van een website van SCI besluit uw gegevens via SCI aan derden te verstrekken, dan is SCI op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan ons op info@safexci.nl.

Beveiliging gegevens

SCI maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op de websites van SCI worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat SCI haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

SCI maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen

SCI behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

SCI
Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk
Tel: +31 (0) 88 – 0289000

info@safexci.nl

Deze Privacyverklaring is aangepast op 17-03-2012